Свято-Троицкий Кафедральный собор
КОРСУНСКАЯ ЕПАРХИЯ. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ. МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
Flickr Facebook Instagram

Крещение

Священники Собора принимают всех, кто желает стать христианами, проводят с ними несколько бесед (катехизация), во время которых они совместно читают Священное Писание. Важно понимать, что будущий христианин принимает ответственность жить новой жизнью — жизнью без греха. Священники объясняют обычаи и традиции Православной Церкви, — так проходит Оглашение, то есть подготовка к Таинству Крещения.

Во время Крещения новый христианин провозглашает свою веру словами Символа веры.

О других Таинствах Церкви Христовой см. здесь.

Символ веры / Symbole de la foi (Crédo)

На церковно-славянском языке

1 Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля,
Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 

2 И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго,
И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век;
Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна,
рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́,
И́мже вся бы́ша.

3 Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния
сше́дшаго с небе́с
и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы,
и вочелове́чшася.

4 Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те,
и страда́вша, и погребе́нна.

5 И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.

6 И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 

7 И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым,
Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

8 И в Ду́ха Свята́го, Го́спода,
Животворя́щаго,
И́же от Отца́ исходя́щаго,
И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима,
глаго́лавшаго проро́ки.

9 Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

10 Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

11 Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых,

12 и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Français

1 Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles.

2 Et en un seul Seigneur Jésus Christ, Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles,
Lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu,
engendré, non créé, consubstantiel au Père,
par qui tout a été fait.

3 Qui, pour nous, hommes, et pour notre salut,
est descendu des cieux,
s’est incarné du Saint Esprit et de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.

4 Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
a souffert et a été enseveli.

5 Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures.

6 Il est monté au ciel, et siège à la droite du Père.

7 Et il reviendra en gloire juger les vivants et les morts ;
son règne n’aura point de fin.

8 Et en l’Esprit Saint, Seigneur,
qui donne la vie,
qui procède du Père,
qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils,
qui a parlé par les prophètes.

9 En l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.

10 Je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés.

11 J’attends la résurrection des morts

12 et la vie du siècle à venir.

Moldave

1 Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul,
Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.

2 Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,
Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii.
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl,
prin Care toate s-au făcut.

3 Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire
S-a pogorât din ceruri
şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara,
şi S-a făcut om.

4 Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat
şi a pătimit şi S-a îngropat.

5 Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.

6 Şi S-a înălţat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui.

7 Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii,
a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

8 Şi întru Duhul Sfânt, Domnul
de viață Făcătorul,
Care de la Tatăl purcede,
Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit,
Care a grăit prin prooroci.

9 Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică;

10 Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.

11 Aştept învierea morţilor

12 Şi viata veacului ce va să fie.